- الوارثین - http://www.alvaresin.com -

وصیت نامه ای که چند ساعت قبل از شهادت نوشته شد