- الوارثین - http://www.alvaresin.com -

معبری که با بولدوزر زده شد

در عملیات #والفجر_مقدماتی، بچه های قرارگاه #لشکر_نجف، قبل از ما حرکت کردند. بنا بود بعد از این که آن ها خط را شکستند، ما برای شناسایی پل غزیره، شهر حلفاییه و الاماره اقدام کنیم. ما #بچه_های_تخریب باید زودتر از لشکر عبور کرده، راه را شناسایی می کردیم.
وقتی وارد شدیم، دیدیم عملیات لو رفته و بچه های لشکر نجف و بچه هایی که زودتر از ما عملیات کرده بودند، همه شهید و مجروح شده اند.
دو کانال در طول #معبر بود. بعضی از مجروحین خودشان را انداخته بودند داخل این کانال ها.
معبر نیمه کاره مانده بود. رحمانی و ایران پور دو تا راننده بولدوزر بودند؛ از بچه های #لشکر_ثارالله. ایران پور خیلی شجاع بود. وقتی دید هیچ راهی نیست، با #بولدوزر_معبر را باز کرد و کانال را هم پر کرد.
از #میدان_مین رد شده بودیم که #حاج_قاسم با ما تماس گرفت و گفت: «بچه ها را جمع کنید و بیایید عقب. فعلاً مأموریت منتفی شده.»
می خواستیم برگردیم که برادر #صنع_ کار پایش رفت روی #مین و شهید شد. آن جا با یک مین جدید آشنا شدیم که سبز رنگ بود و بعضی ها می گفتند: #مین_کیکی.
بعد از شهادت #شهید_صنعت_کار، ما اسمش را گذاشتیم #مین_صنعتی