- الوارثین - http://www.alvaresin.com -

وصیت نامه شهید حاج قاسم اصغری

وصیت نامه دستنویس
به خط و امضاء
سردار شهید تخریبچی
حاج قاسم اصغری
جانشین تخریب لشگر۱۰سیدالشهداء(ع)
شهادت ۱۰آبان ۶۶ سردشت