- الوارثین - http://www.alvaresin.com -

عکس یادگاری با شهدا

عکس_یادگاری با شهدا
ازسمت چپ
شهید حاج قاسم اصغری
شهید مهدی صفری
جعفرطهماسبی
موقعیت شهید موحد
جاده اهواز خرمشهر