۲۴۲
قبل از کربلای2

حادثه واژگونی اتوبوس

تو ی اردوگاه گردان بودیم. قرار بود بریم نقده. البته ما فقط می دونستیم که می خواهیم بریم شمال غرب. دو تا اتوبوس اومده بودند ما رو ببرند. شب موندند ...