۳۳۷
شهید عملیات بیت المقدس 4

پیکر مطهر شهید قاسم یار احمد

فردای عملیات بیت المقدس ۴ (منطقه دربندیخان عراق) بود اکثر ارکان گردان حمزه زخمی شده بودند طرفهای ظهر بود ، دیدم برادر حسین گلستانی زیر بغل شهید قاسم یار احمد ...
۲۳۴۵۶۸۶۷

فردای عملیات بیت المقدس ۴ بود و اکثر ارکان گردان حمزه زخمی شده بودند

فردای عملیات بیت المقدس ۴ (منطقه دربندیخان عراق) بود اکثر ارکان گردان حمزه زخمی شده بودند طرفهای ظهر بود ، دیدم برادر حسین گلستانی زیر بغل شهید قاسم یار احمد ...