alvaresin-0262

صورت قاطر رو بغل کرده بود و توی گوش حیوان نجوا میکرد…

اواسط مهرماه سال 1363 بود دهه اول محرم تمام شده بود و قرار شده بود مین گذاری و شناسایی زیر ...