۳۳۵
عملیات آزاد سازی البوکمال

نامه حاج قاسم سلیمانی

نامه حاج قاسم سلیمانی برای صاحب منزلی که ایشان در خلال عملیات آزاد سازی البوکمال، از آن منزل به عنوان مقر استفاده کردند. حاج قاسم در این نامه ضمن معرفی ...