کد خبر:12268
پ
۴

برشی از وصیت نامه شهید محمد حسین حاج میری

برشی از وصیت نامه شهید محمد حسین حاج میری✍️… 🔸اگرخدا مرا انتخاب کرد و به شهادت رسیدم درکفنم یک عدد عکس امام بگذارید، می خواهم در قیامت درپیش حضرت زهرا “س” رو سفید باشم و بگویم که،سربازپسرتو سلاله پاک پیامبربودم. 🔸 درموقع دفن یک عدد پیشانی بندی که درداخل وصیتنامه است روی پیشانی ام ببندید […]

برشی از وصیت نامه شهید محمد حسین حاج میری✍️…

🔸اگرخدا مرا انتخاب کرد و به شهادت رسیدم درکفنم یک عدد عکس امام بگذارید، می خواهم در قیامت درپیش حضرت زهرا “س” رو سفید باشم و بگویم که،سربازپسرتو سلاله پاک پیامبربودم.
🔸 درموقع دفن یک عدد پیشانی بندی که درداخل وصیتنامه است روی پیشانی ام ببندید زیرا که می خواهم پیشانی بندم درروز قیامت به همه نشان دهد که سربازپسرفاطمه بوده ام و برای لبیک گفتن به او به جبهه رفته ام .

🔸ازقول من به امام بگوئید اگربدنم را تکه تکه کنند و تکه های بدنم را درآتش بیفکنند و خاکسترحاصلم را درآب بریزند و زانپس به هوا پرتاپ کنند دست ازتو برنخواهم داشت.

ارسال دیدگاه