۳۴۱
قبل از عملیات فتح المبین

دانشجوی شهید سیامک(حسین) معمارزاده

قبل از عملیات فتح المبین با شهید معمار زاده به جبهه اعزام شدیم . در فرودگاه دزفول که از هواپیما پیاده شدیم دیدم شهید معمار_زاده لحاف و متکا در وسایلش ...