۳۰۶
فرمانده تخریب یگان فاتحین

فرمانده شجاع تخریبچی شهید امین کریمی

#شهید_امین_کریمی که اصالتا اهل مراغه و ساکن تهران متولد فروردین‌ماه سال 65 بود. فارغ التحصیل رشته کامپیوتر، دانشجوی کارشناسی رشته الکترونیک و ورزشکار حرفه‌ای رشته‌های رزمی هم بود و در ...
۵۹
فرمانده نخریب یگان فاتحین

فرمانده شجاع تخریبچی شهید امین کریمی

شهید امین کریمی که اصالتا اهل مراغه و ساکن تهران متولد فروردین‌ماه سال 65 بود. فارغ التحصیل رشته کامپیوتر، دانشجوی کارشناسی رشته الکترونیک و ورزشکار حرفه‌ای رشته‌های رزمی هم بود ...