alvaresin.1359

ورزش کردن خیلی خوبه هیکلت رو درست می کنی بعد میری دیدن خدا

نفر دوم از سمت راست شهید حمید صادقی شهید حمید صادقی .همیشه در حال ورزش کردن بود .میگفت ورزش کردن ...